Regulamin

REGULAMIN 12. PZU BIEGU TRZECH KOPCÓW – MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizatorem 12. PZU Biegu Trzech Kopców jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

 

1.  12. PZU Bieg Trzech Kopców odbędzie się w dniu 30 września 2018 roku (niedziela) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi o godzinie 10:30 pod Kopcem Krakusa (Podgórze).

3. Meta zlokalizowana będzie pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski)

4. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków.

 

Czynne w dniach:

 

29.09.2018 roku (sobota) w godzinach 10:00-19:00

30.09.2018 roku (niedziela) w godzinach 8:00-9:30

 

III. TRASA

 

1. Długość trasy: ok. 13 km. Różnica poziomów ok. 160 m.

2. Trasa: start – Kopiec Krakusa (Podgórze), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Kładka im. o. Bernatka, Bulwary Wiślane, ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego – meta.

3. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 2 godzin, tj. do godziny 12:30.

4. Punkt odświeżania będzie znajdował się w rejonie Kopca Kościuszki przy Al. Waszyngtona.

5. Punkty medyczne będą znajdować się na starcie i mecie. Dodatkowo mobilny punkt medyczny podążający za zawodnikami.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Organizator ustanawia limit startujących: 3000 zawodników. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania numeru startowego 3000. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

2. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej.

3. W biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu 30.09.2018 roku ukończą 16 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie zostaną dopuszczone do startu w żadnym przypadku.

4. W 12. PZU Biegu Trzech Kopców pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip będzie wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych biegu.

5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, zawodnicy zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

8. Za niedozwolone uznaje się:

a. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych  środków odurzających,

b. używanie na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora,

c. start ze zwierzętami,

d. start z wózkami dziecięcymi, z dziećmi w chustach/nosidełkach,

e. start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

f. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu, np. komunikacji miejskiej,

g. skracanie, zmienianie trasy.

9. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

11. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w biegu aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 12. PZU Biegu Trzech Kopców przyjmowane są:

a. na stronie internetowej biegu – do momentu wyczerpania limitu startujących (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie www.pzubiegtrzechkopcow.pl), jednak nie później niż do dnia 21 września 2018 roku.

b. w Biurze Zawodów w dniach 29-30 września 2018 roku – wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Po odbiór pakietu startowego każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić się osobiście, za wyjątkiem osób które nie ukończyły 18 roku życia. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. W imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia pakiet startowy odbierają rodzice/opiekunowie prawni na podstawie własnego dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego wiek zawodnika.

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora (plik do pobrania w załączeniu). Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

 

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

 

UWAGA!!! Osoba upoważniona/Pełnomocnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu.
W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

 

7. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozawala na udział w tym biegu.

8. Opłata startowa:

50,00 złotych – wyłącznie poprzez system płatności PayU do momentu wyczerpania limitu startujących, jednak nie później niż do dnia 21.09.2018 r.

100,00 złotych gotówką w Biurze Zawodów w dniach 29-30.09.2018 roku, wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

9. Zniżki

50% zniżki przysługuje posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną wraz z dokumentem tożsamości.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

- zawodnicy niepełnosprawni – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić orzeczenie niepełnosprawności lub ważną legitymację osoby niepełnosprawnej,

- osoby zaproszone przez Dyrektora biegu,

- wolontariusze pomagający przy organizacji 12. PZU Biegu Trzech Kopców.

UWAGA!!! Ww. zawodnicy rejestrują się poprzez formularz zapisów, zaznaczając odpowiednią opcję zwolnienia z opłaty startowej (za wyjątkiem wolontariuszy, którzy zapisują się w Biurze Zawodów).

 

11. Opłata startowa.

a. Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 21.09.2018 r. (lub do momentu wyczerpania limitu podanego w regulaminie) bezpośrednio po rejestracji lub (w przypadku niewyczerpania limitu) gotówką w Biurze Zawodów.

UWAGA!!! W przypadku pominięcia opłaty przy rejestracji możliwa jest wyłącznie płatność w gotówce w Biurze Zawodów w kwocie obowiązującej w Biurze Zawodów, ale tylko w przypadku niewyczerpania limitu.

b. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w regulaminie, tj. przelewem na konto Organizatora nie będą uznane i zostaną zwrócone na konto, z którego zostały dokonane.

c. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, poza przypadkiem określonym w par. V pkt. 11 lit. b niniejszego regulaminu oraz gdy przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

d. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika w żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez system PayU;

 

12. Faktury:

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 12a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 12a i 12b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punkcie 12a i 12b nie będą respektowane.

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura.
W tytule wiadomości powinno być wpisane: „Faktura za 12. PZU Bieg Trzech Kopców”.

VI. KLASYFIKACJA

 

1.  W 12. PZU Biegu Trzech Kopców prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna kobiet i mężczyzn,

b. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

K 16-17 M 16-17

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M 60-69

K 70+ M 70+

 

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast kategorii wiekowych na podstawie czasów netto.

 

VII. NAGRODY

 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 4.000 złotych

II miejsce – 3.000 złotych

III miejsce – 2.000 złotych

3. Nagrody w kategoriach wiekowych otrzymają kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca
1-3. W kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub bony/vouchery.

4. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej biorą udział w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

5. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika.

6. W przypadku gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 2000,00 złotych, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Puchary otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

8. Nagrody rzeczowe oraz puchary, nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać, po wcześniejszym kontakcie, w siedzibie Organizatora, w terminie do 30 dni od daty imprezy.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

1.  Depozyt

a. Organizator zapewnia transport ze startu na metę bagażu osobistego zawodników zapakowanego w worek otrzymany w pakiecie startowym, oklejony w widocznym miejscu naklejką z numerem.

b. Depozyt na starcie (samochody dostawcze) zlokalizowany będzie  przed Biurem Zawodów, czynny w dniu 30.09.2018 roku w godzinach 8:00-10:00. Ostatni samochód odjeżdża o godzinie 10:05.

c. Depozyt na mecie czynny będzie w dniu 30.09.2018 roku w godzinach 11:00-13:30.

d. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

e. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

f. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

 

2. Transport:

a. Dla kibiców podstawione zostaną dwa autobusy jadące z okolic startu na parking przed Ogrodem Zoologicznym. Odjazd pierwszego około godziny 10:25, drugiego około godziny 10:50.

b. Po zakończeniu imprezy autobusy wiozące zawodników do centrum zostaną podstawione na parking przed Ogrodem Zoologicznym.

c. W dniu 30.09.2018 roku wjazd w strefę startu, mety oraz w okolicę Biura Zawodów możliwy jest wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiedni identyfikator.

 

3. Pakiet startowy:

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą:

- plecakoworek

- numer startowy + agrafki

- worek do depozytu + naklejka

- koszulka

- materiały informacyjne i promocyjne sponsorów

b. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego podczas rejestracji, bez możliwości zmiany rozmiaru przy odbiorze, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wnioskowanego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

c. Pakiety startowe odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy
pn. 12. PZU Bieg Trzech Kopców przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. 12. PZU Bieg Trzech Kopców przetwarzane, tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy.

j) przyznania i wydania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych  należnego w razie otrzymania nagrody,

l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,

1.4 przesyłania newslettera.

2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.

3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. 12. PZU Bieg Trzech Kopców przetwarzane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Nowokuńska tel. 12 616 63 12, e-mail: anowokunska@zis.krakow.pl.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl,

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych
i innych.

8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. 12. PZU Bieg Trzech Kopców przetwarzane Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie pn. 12. PZU Bieg Trzech Kopców przetwarzane.

13. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia w zakresie niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać  zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty startowej. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty startowej oraz wzięcia udziału w klasyfikacji.

14. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.: 12. PZU Bieg Trzech Kopców, przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (tzw. checkboxu) w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek poinformować uczestników biegu, najpóźniej przed startem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i trasy biegu.

5. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 4.06.2018 roku