Regulamin

REGULAMIN 11. PZU BIEGU TRZECH KOPCÓW – MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM

 

I. ORGANIZATOR

 

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

II. TERMIN I MIEJSCE

 

1.  11. PZU Bieg Trzech Kopców odbędzie się w dniu 1.10.2017 roku (niedziela)

2. Start zawodników nastąpi o godzinie 10:30 pod Kopcem Krakusa (Podgórze).

3. Meta zlokalizowana będzie pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski)

4. Biuro Zawodów zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków, czynne w dniach:

 

30.09.2017 roku (sobota) w godzinach 10:00-20:00

1.10.2017 roku (niedziela) w godzinach 8:00-9:30

 

III. TRASA

 

1. Długość trasy: ok. 13 km. Różnica poziomów około 160 m.

2. Trasa: start – Kopiec Krakusa (Podgórze), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Kładka im. o. Bernatka, Bulwary Wiślane, ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego – meta.

3. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 2 godzin, tj. do godziny 12:30.

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

A – zawodnicy z czasem poniżej 00:59;

B – zawodnicy z czasami 01:00-1:09;

C – zawodnicy z czasami 01:10-1:19;

D – zawodnicy z czasami powyżej 01:20.

5. Punkt odświeżania będzie znajdował się w rejonie Kopca Kościuszki przy Al. Waszyngtona

6. Punkty medyczne będą znajdować się na starcie i mecie. Dodatkowo mobilny punkt medyczny podążający za zawodnikami.

7. Trasa biegu będzie oznakowana.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Organizator ustanawia limit startujących: 2800 zawodników. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania numeru startowego 2800. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

2. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej do dnia: 1.10.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących.

3. W biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu 1.10.2017 roku ukończą 16 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie zostaną dopuszczone do startu w żadnym przypadku.

4. W 11. PZU Bieg Trzech Kopców pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip jest wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych biegu.

5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, zawodnicy zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

8. Zabrania się:

a. Startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych  środków odurzających

b. używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.

c. startu ze zwierzętami

d. startu z wózkami dziecięcymi

e. startu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

9. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

11. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w biegu aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 11. PZU Biegu Trzech Kopców przyjmowane są:

a. na stronie internetowej biegu – od dnia 30.06.2017 roku do dnia 22.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zamieszczony na stronie www.pzubiegtrzechkopcow.pl).

b. w Biurze Zawodów w dniach 30.09.2017 roku i 1.10.2017 roku – wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Po odbiór pakietu startowego każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić się osobiście, za wyjątkiem osób które nie ukończyły 18 roku życia. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Organizator nie dopuszcza sytuacji odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby.

6. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozawala na udział w tym biegu.

7. W imieniu zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni dołączając pisemną zgodę na start zawodnika.

8. Opłata startowa:

40 złotych przelewem w dniach 30.06.2017 roku – 31.08.2017 roku.

70 złotych przelewem w dniach 1.09-22.09.2017 roku.

100 złotych gotówką w Biurze Zawodów w dniach 30.09.2017 roku – 1.10.2017 roku, wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących

9. Zniżki

50% zniżki przysługuje posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną wraz z dokumentem tożsamości.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

- zawodnicy niepełnosprawni – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić orzeczenie niepełnosprawności lub ważną legitymację osoby niepełnosprawnej

- osoby zaproszone przez Dyrektora biegu.

11. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem lub poprzez system płatności PayU do dnia 22.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących

b. gotówką w  Biurze Zawodów w przypadku nie wyczerpania limitu startujących

 

Uwaga: Wpłata poprzez system płatności PayU, bezpośrednio po rejestracji, gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego. W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

 

12. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi w żadnym przypadku, chyba że przyczyną będą działania za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

b. Wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu wpłaty (zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora) nie od terminu rejestracji elektronicznej do biegu.

c. W przypadku wniesienia opłaty w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem. W przypadku wyczerpania limitu nie ma możliwości dokonania dopłaty po zamknięciu zapisów ani w Biurze Zawodów.

d. Opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej. Przed dokonaniem opłaty zawodnik jest zobowiązany sprawdzić czy znajduje się na liście startowej.

e. Opłata wpłacona po wyczerpaniu limitu zgłoszeń nie zostanie uznana. Opłata zostanie zwrócona na konto z którego została wpłacona.

f. Opłata nie może zostać przepisana na kolejną edycję lub inną imprezę.

g. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 16.08.2017 roku Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku. W celu przeniesienia opłaty należy na adres zapisy@zis.krakow.pl przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).

h. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

 

13. Konto bankowe:

 

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A. 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

Tytuł przelewu: „Opłata startowa PZU Bieg Trzech Kopców za…”  w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 

14. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 14, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

b. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 14 i 14a wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punkcie 14 i 14a nie będą respektowane.

 

VI. KLASYFIKACJA

 

1.  W 11. PZU Biegu Trzech Kopców prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna kobiet i mężczyzn,

b. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

K 16-19 M 16-19

K 20-29 M 20-29

K 30-39 M 30-39

K40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M 60-69

K 70+ M 70+

 

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast kategorii wiekowych na podstawie czasów netto.

 

VII. NAGRODY

 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 4.000 złotych

II miejsce – 3.000 złotych

III miejsce – 2.000 złotych

3. Nagrody w kategoriach wiekowych otrzymają kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca 1-3. W kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub bony.

4. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej biorą udział w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

5. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika.

6. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 złotych, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Puchary otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

8. Nagrody rzeczowe oraz puchary, nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać, po wcześniejszym kontakcie, w siedzibie Organizatora, w terminie do 30 dni od daty imprezy. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

1.  Depozyt

a. Organizator zapewnia transport ze startu na metę bagażu osobistego zawodników zapakowanego w worek otrzymany w pakiecie startowym, oklejony w widocznym miejscu naklejką z numerem.

b. Depozyt na starcie (samochody dostawcze) zlokalizowany będzie  przed Biurem Zawodów, czynny w dniu 1.10.2017 roku w godzinach 7:30-10:00. Ostatni samochód odjeżdża o godzinie 10:05.

c. Depozyt na mecie czynny będzie w dniu 1.10.2017 roku w godzinach 11:00-13:30.

d. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

e. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

f. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

 

2. Transport:

a. Dla kibiców podstawione zostaną dwa autobusy jadące z okolic startu na parking przed Ogrodem Zoologicznym. Odjazd pierwszego około godziny 10:25, drugiego około godziny 10:50.

b. Po zakończeniu imprezy autobusy wiozące zawodników do centrum zostaną podstawione na parking przed Ogrodem Zoologicznym.

c. W dniu 1.10.2017 roku wjazd w strefę startu, mety oraz w okolicę Biura Zawodów możliwy jest wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiedni identyfikator.

d. Dla zawodników zapewniony będzie bezpłatny przejazd komunikacją miejską na terenie Miasta na podstawie numeru startowego w dniach 30.09-1.10.2017 roku.

 

3. Pakiet startowy:

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą:

- plecakoworek

- numer startowy + agrafki

- worek do depozytu + naklejka

- koszulka

- materiały informacyjne i promocyjne sponsorów

b. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego podczas rejestracji, bez możliwości zmiany rozmiaru przy odbiorze, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wnioskowanego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

c. Pakiety startowe odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników 11. PZU Biegu Trzech Kopców będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

przeprowadzenia 11. PZU Biegu Trzech Kopców, to jest :

  • rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
  • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
  • przyznania i wydania nagród,
  • rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody
  • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
  • statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika 11. PZU Biegu Trzech Kopców jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek poinformować uczestników biegu, najpóźniej przed startem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i trasy biegu.

5. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 26.09.2017